Skip to content

Villkor

Betalningsvillkor

Anmälnings- och administrationsavgift
För förskola och skola betalas en anmälningsavgift motsvarande 25% av totalkostnaden. Anmälningsavgiften tillsammans med administrationsavgiften skall vara skolan tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Anmälan som inkommer inom 4 månader från önskad skolstart betalas i sin helhet.

Slutbetalning
Slutbetalning för förskola och skola skall vara skolan tillhanda inom 90 dagar från fakturadatum dock som senast 4 månader före önskad skolstart. Anmälan som inkommer inom 4 månader från önskad skolstart betalas till fullo inom den tid som anges på fakturan. För barnklubb, fritidsklubb och simskola betalas avgiften i sin helhet inom 30 dagar.

Lov-veckor
Om en eller flera av skolans lov-veckor infaller under ditt barns tid tillsammans med oss debiteras den naturligtvis inte, likväl som den inte tillgodoräknas som en del av perioden.

Förlängning av skolperiod
Om en förlängning av pågående skol-/ förskoleperiod önskas sker det i mån av plats. Prisnivån för den förlänga delen av perioden bestäms av den sammanlagda tiden. T.ex om en elev bokat sig på 10 veckor och vill förlänga med ytterligare 3 blir avgiften för de 3 nya veckorna 10+3= 13 veckor vilket innebär 5,950 THB/ vecka (se prislista). Den ursprungligt bokade perioden rabatteras inte i efterhand.

Avbokning- och ombokningssregler
Om avbokning eller ombokning sker upp till 4 månader innan skolstart återbetalas allt utom anmälnings- och administrationsavgift minus eventuella bankavgifter för överföring. För barnklubben gäller motsvarande 25% av inbetald avgift.
Avbokning eller ombokning som sker mindre än 4 månader före skolstart eller under pågående skoltid återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse, om betalning inte inkommer trots påminnelse avbokas platsen utan återbetalning av ev. tidigare inbetald anmälningsavgift.

Betalningspåminnelser
Om betalning ej inkommit i tid sänds en påminnelse. Om betalning inte inkommer efter påminnelse erbjuds platsen till nästa elev på väntelistan.

Force Majeure
Om yttre oförutsedd händelse utom skolans kontroll inträffar innebärande att skolan inte längre har möjlighet eller förutsättning att bedriva verksamhet på normalt vis sker ingen återbetalning av avgift. Sådan händelse kan omfatta, men inte begränsas till t.ex krig och naturkatastrof.

Övriga villkor

Barn med skolsvårigheter, behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, BUP-kontakt, utredning eller fastställd diagnos. 
Om vi kan ta emot ett barn med skolsvårigheter eller inte behöver vi ta ställning till i varje enskilt fall.

Vi har inte tillgång till elevhälsoteam med skolsköterska, kurator,  specialpedagog, elevassistent eller extra rum eller andra extra resurser på våra skolor. Vi har därför mindre och färre resurser än skolan i Sverige när det kommer till anpassningar för särskilt stöd utöver den ordinarie undervisningen. Vår erfarenhet visar också att det generellt inte fungerar med förälder som stödperson i klassrum och på skolgård för individen, gruppen eller verksamheten.

Våra små klasser med max 12 elever per grupp i skolan och max 6 barn per förskolelärare är väl anpassade till våra lokaler och för vår verksamhets höga kvalitet. Gruppernas storlek ska däremot inte antas vara någon form av särskild undervisningsgrupp med specialundervisning.

Vår erfarenhet är att skolan i Thailand kan vara mycket utmanande för barn och elever som har svårt att hantera förändringar och svårigheter med social och verbal kommunikation. Att befinna sig i ett nytt land, ny tidszon, nytt klimat, nytt hem, ny mat, ny skola, nya klasskamrater, ny lärare och nya rutiner på en skola med fokus på just social och verbal interaktion med många nya intryck innebär väldigt många stora förändringar att hantera.
Alla elever och vårdnadshavare omfattas även av vår värdegrund RAR, som innebär att visa Respekt för andra, ta Ansvar för sina handlingar och Respekt för sig själv vilket alla på skolan förväntas leva upp till.

Sammantaget innebär ovan att våra skolor inte kan möta upp till alla svårigheter och eventuella stödbehov som elever kan uppleva och ha i sin skola i Sverige.

Som vårdnadshavare är du skyldig att ge oss korrekt och fullständig information om ev. svårigheter redan vid anmälan och även under den efterföljande perioden fram t.om skolstart om något skulle tillkomma eller förändras efter det att anmälan är gjord. Vi tar baserat på den informationen vi får vid anmälan sedan ställning till om vi tror att vi kan tillgodose behoven på ett för eleven/ barnet bra vis eller ej, om inte avråder vi från att anmäla. 

Oriktiga eller ofullständiga uppgifter som framkommer senare än vid anmälningstillfället kan innebära att Sanuk inte kan tillgodose elevens/ barnets behov på ett för denne adekvat sätt och vi kan då bli tvungna att avsluta skolgången i förtid utan att någon återbetalning av skolavgiften sker.

Blöjfria skolor
Av hygieniska skäl har vi inte möjlighet att ta emot barn som har ett behov av att använda blöja, det gäller oavsett om barnet fyllt 3 år som är vår nedre åldersgräns.

Försäkring
Sanuk- Svenska skolan Thailand har ingen försäkring för eleverna utan du som förälder ansvarar för att ditt barn har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.

LÄNKAR