Förberedelser inför skolstart

Hemma

Skolkoordinatorn skickar information till föräldrarna som handlar om t.ex. skolans förberedelser, material mm som föräldrarna ska lämna vidare till hemskolan. 2-3 veckor innan skolstart tar er blivande lärare på Sanuk en kontakt med er via mejl. I mejlet får ni information om skolstarten och en tid för inskrivningssamtal föreslås och bokas.

För elever som stannar en kortare tid (mindre än 17 veckor) ansvarar föräldern för att ett underlag med elevens IUP (Individuell Utvecklings Plan) samt läromedel kommer med till oss tillsammans med en planering med uppgifter/ uppdrag kopplat till läromedlet för elevens period hos oss. 

Elever i år 6-9 som inte läser via Sofia Distans tar alltid med planering, uppgifter, läromedel och material. Planering som ligger några veckor fram i tiden och t.ex prov går utmärkt för hemskolan att skicka efter hand via mail.

Skolan har inte möjlighet att hålla med specialsalar i t.ex hemkunskap och slöjd och kan därför inte erbjuda full undervisning i de praktiskt -estetiska ämnena eller alltid genomföra större NO -laborationer. Dessa moment behöver förälder och hemskola diskutera tillsammans hur man smidigast löser. I många fall brukar man lösa det genom att eleven får blockläsa innan eller efter Thailandsvistelsen.

Elever som använder datorer eller läsplattor i undervisningen hemma i Sverige ska ha med sig sina egna digitala enheter till Thailand. Eleven och föräldern ska vara väl insatta i hur de digitala enheterna och lärplattformarna fungerar och kunna hitta och använda de läromedel, planeringar och material som finns i den egna lärplattformen. Om material ska skrivas ut från lärarplattformarna är det föräldern som ser till att det blir gjort och som lämnar rätt material till pedagogen på Sanuk. Pedagogerna på Sanuk har dessvärre inte möjlighet att vara inloggade och insatta i alla olika lärplattformar som finns och som utnyttjas idag av de hemskolor som våra elever kommer ifrån. Man behöver också som förälder ta hänsyn till att kvalitén på uppkoppling i Thailand kan variera jämfört med Sverige och därför avsätta lite tid på att ta fram och ladda ner sitt barns planering och material för att kunna tillhandahålla det till pedagogen på skolan.

På plats i Thailand

För att på bästa sätt ta emot och hjälpa varje elev håller vi alltid ett inskrivningssamtal innan eleven gör sin första skoldag. Under inskrivningssamtalet får lärare, elev och förälder en möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med varandra, gå igenom rutiner och ta del av eventuellt viktig information gällande eleven (social, medicinsk och pedagogisk).

Vi går även igenom informationen från hemskolan, såsom den individuella utvecklingsplanen, uppnådda mål, planeringen för korttidselever, samt eventuellt upprättade åtgärdsprogram. Förälder ansvarar för att all nödvändig information, planering, material och läromedel överförs till oss. 

Om ni har en möjlighet är det därför bra, med anledning av detta, att ni bokar resan så att ni kan finnas på plats några dagar innan skolstart.

Väl på plats i Thailand är det viktigt att alla föräldrar snarast skaffar ett thaitelefonnummer och finns tillgängliga på telefon under skoldagen. Detta så att vi kan nå varandra i händelse av sjukdom eller annat.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.