Skip to content

Årskurs 6-9

Sanuk- Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling, allt med utgångspunkt från vår värdegrund RAR.       

Elever som går hos oss kortare tid än 17 veckor har med sig alla läromedel och planeringar från sin hemskola via er föräldrar och det är hemskolan som bedömer elevernas resultat. Läraren på Sanuk handleder sedan eleverna och ser till att skolarbetet bedrivs utifrån hemskolans planering så att eleven ligger i fas med klasskamraterna hemma, när det är dags att åka tillbaka till Sverige igen. 

Om hemskolan arbetar med en digital plattform är det viktigt att du som förälder är insatt i den om hemskolan lägger upp planeringar och läromedel för eleven där inom de olika ämnena.

Vid utskrivningssamtalet lämnar vi en arbetsbeskrivning med utgångspunkt från den planering och de mål vi fått från elevens hemskola.

För de elever som stannar 17 veckor eller mer har vi ett etablerat samarbete med Sofia Distans, vars lärare planerar, bedömer, betygssätter samt tillhandahåller allt skolmaterial inklusive nationella prov. På Sanuk finns en handledande lärare som stöttar och coachar eleverna framåt, men eleven ansvarar själv för sina egna studier och att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning. Eleven vänder sig också till sina ämneslärare på Sofia Distans med eventuella frågor. Lärarna på Sofia Distans har som ansvar, utöver att besvara ämnesspecifika frågor, även att bedöma elevernas uppgifter utifrån mål och betygskriterier. De sänder ut omdömen och tar kontakt med elev eller vårdnadshavare vid behov.

Handledaren på Sanuk ska stötta, motivera, uppmuntra och fylla en stödfunktion och tillsammans med eleven strukturera studierna veckovis utifrån Sofia Distans planering. Handledaren går tillsammans med eleven igenom vad som ska göras och har även som uppgift att ta fram och övervaka prov. 

När elevens period tillsammans med oss är över håller vi ett utskrivningssamtal. Där  lämnar vi en arbetsbeskrivning med utgångspunkt från den planering och de mål vi fått från elevens hemskola.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.