Årskurs 1-5

Sanuk – Svenska skolan Thailand står för kvalitet, gemenskap och personlig utveckling.

För årskurs 1-5 på Sanuk – Svenska skolan Thailand går alla elever i små grupper om ca 12 elever. Tack vare de små grupperna ser vi att lärarna hinner med att hjälpa och utmana varje barn enskilt, detta gör att de växer både kunskapsmässigt och socialt även på en relativt kort tid! Vi följer den svenska läroplanen Lgr11 och utgår från varje elevs individuella målsättningar och behov. För oss är kunskap och lärande liksom personlig utveckling väldigt viktigt!

Vi tar emot elever från 4 veckor upp till ett helt år, eller flera. Skolan börjar 08:30 och slutar kl 14:00 förutom på fredagar då barnen slutar kl 12:00. Lunch serveras måndag till torsdag och det finns frukt alla dagar. Dagarna inleds alltid med en gemensam samling för hela skolan där även föräldrar är välkomna att delta!

I undervisningen tar vi tillvara på det fantastiska lärtillfälle som ges genom att vi är i Thailand. Vi studerar såväl de thailändska religionerna som kultur, natur och språk. Vi gör regelbundna studiebesök i närområdet t.ex. till moské, tempel, gummiplantage mm. Allt vi gör dokumenteras av oss/ eleven i bild och text och sätts sedan samman i elevens egen personliga Thailandsbok. Boken får eleven ta med sig hem och kan då på ett väldigt uppskattat och levande sätt presentera sin Thailandsvistelse för sin hemskola, vänner och bekanta.

Alla elever får undervisning i Thai, de som stannar en kortare tid hinner lära sig enkla ord och fraser medan elever som stannar lite längre brukar lära sig att t.ex. beställa in mat på thai.

Idrott har vi varje vecka och då utnyttjar vi fullt ut det faktum att vi befinner oss i en tropisk miljö och utnyttjar flitigt den kilometerlånga vita stranden. Vi har dessutom någon gemensam idrottsdag, hela skolan tillsammans, varje termin.

Elever som går hos oss mindre än 17 veckor har med sig allt skolmaterial och planering från sin hemskola. Hemskolan ger oss vårt uppdrag via er föräldrar och det är hemskolan som bedömer elevernas resultat. Pedagogerna på Sanuk handleder sedan eleverna och ser till att skolarbetet bedrivs utifrån hemskolans planering. Vid utskrivningssamtalet lämnar vi en arbetsbeskrivning med utgångspunkt från den planering och de mål vi fått från elevens hemskola. Du som förälder ansvarar för att ditt barns planeringar, skolmaterial och läromedel kommer till pedagogen hos oss. Om hemskolan arbetar med en digital plattform är det viktigt att du som förälder är insatt i den då hemskolan lägger upp planeringen för eleven där inom de olika ämnena.

För elever som stannar 17 veckor eller längre planerar och utvärderar vi elevens tid hos oss samt bedömer elevens måluppfyllelse och utveckling. Sanuk tillhandahåller då också läromedel. Vi lämnar vid utskrivningssamtalet skriftliga omdömen samt dokumentation av de mål vi ser är uppnådda enligt läroplan. Vi håller även utvecklingssamtal under elevens tid hos oss för att stämma av elevens kunskaps- och sociala utveckling.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.