Villkor

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift
För förskola och skola betalas en anmälningsavgift motsvarande 25% av totalkostnaden, avgiften skall vara skolan tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Anmälan som inkommer inom 4 månader från önskad skolstart betalas i sin helhet.

Slutbetalning
Slutbetalning för förskola och skola skall vara skolan tillhanda inom 90 dagar från fakturadatum. För barnklubb och simskola betalas avgiften i sin helhet inom 30 dagar. Anmälan som inkommer inom 4 månader från önskad skolstart betalas till fullo inom den tid som anges på faktura.

Lov-veckor
Om en eller flera av skolans lov-veckor infaller under ditt barns tid tillsammans med oss debiteras den naturligtvis inte, likväl som den inte tillgodoräknas som en del av perioden.

Förlängning av skolperiod
Om en förlängning av pågående skol-/ förskoleperiod önskas sker det i mån av plats. Prisnivån för den förlänga delen av perioden bestäms av den sammanlagda tiden. T.ex om en elev bokat sig på 10 veckor och vill förlänga med ytterligare 3 blir avgiften för de 3 nya veckorna 10+3= 13 veckor vilket innebär 5,250 THB/ vecka (se prislista). Den ursprungligt bokade perioden rabatteras inte i efterhand.

Avbokning- och ombokningssregler
Om avbokning eller ombokning sker upp till 4 månader innan skolstart återbetalas allt utom anmälningsavgift minus eventuella bankavgifter för överföring.
Avbokning eller ombokning som sker mindre än 4 månader före skolstart eller under pågående skoltid återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.

Betalningspåminnelser
Om betalning ej inkommit i tid sänds en påminnelse. Om betalning inte inkommer efter påminnelse erbjuds platsen till nästa elev på väntelistan.

Övriga villkor

Barn med diagnos och/ eller med behov av särskilt stöd
Barn med diagnos och/ eller med behov av särskilt stöd tar vi ställning till från fall till fall om vi kan ta emot på skolan. Vi behöver få information av barnets nuvarande lärare samt få ta del av eventuell utredning innan vi kan ta beslut om vi kan ta emot barnet i skolan. Vi har inte tillgång till elevhälsoteam, specialpedagog eller elevassistent. Som förälder är du skyldig att ge oss korrekt och fullständig information redan vid anmälan. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan innebära att Sanuk inte kan tillgodose barnets behov och vi kan då bli tvungna att avsluta skolgången i förtid utan återbetalning av skolavgiften.

Försäkring
Sanuk- Svenska skolan Thailand har ingen försäkring för eleverna utan du som förälder ansvarar för att ditt barn har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.